Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy, opis umieszczanych w pasie drogowym urządzeń, powierzchnię umieszczonych urządzeń, właściciela urządzenia, wykonawcę robót, termin umieszczenia urządzenia, numer uzgodnienia lokalizacji urządzenia w ZDM lub ZIM oraz osobę odpowiedzialna za teren zajętego pasa drogowego. 

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73. Informacji udzielają inspektorzy Działu Uzgodnień i Zezwoleń tel. 59 848-37-30 oraz 59 848-37-31.

Opłaty

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie uchwałą Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska oraz uchwałą Nr LII/709/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Zezwolenie następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

załączniki
pobierzwniosek o wydanie zgody na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia nie związanego z gospodarka drogowa
pobierz (104kb)
pobierzKlauzula informacyjna
pobierz (128kb)