Zajęcie pasa drogowego pod reklamę

Zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w pasie drogowym

 Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy, typ reklamy, lokalizację reklamy, planowany okres zajęcia pasa drogowego, podstawowe wymiary reklamy. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny lokalizacji, projekt graficzny, opinię Plastyka Miejskiego oraz oświadczenie o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej, w przypadku obiektów, które wymagają zgłoszenia.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73. Informacji udzielają inspektorzy Działu Uzgodnień i Zezwoleń tel. 59 848-37-31.

Opłaty
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie uchwałą Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska oraz uchwałą Nr LII/709/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.

Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Zezwolenie następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

załączniki
pobierzwniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy
pobierz (100kb)
pobierzKlauzula informacyjna
pobierz (128kb)