Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

np. ogródek konsumpcyjny, zieleniec, obiekt budowlany, kiosk, schody, wiaty śmietnikowe, pojemniki na odpady, rusztowanie, podnośnik itp.

 Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający oznaczenie wnioskodawcy, lokalizację, wielkość powierzchni planowanej do zajęcia, sposób wykorzystania terenu, planowany okres zajęcia pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć plan sytuacyjny lokalizacji.

W przypadku zajęcia pasa drogowego pod 'ogródek konsumpcyjny' należy załączyć dodatkowo: opinię plastyka miejskiego, pozytywną opinię Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupsku w zakresie możliwości podawania napojów alkoholowych (w przypadku podawania napojów alkoholowych), decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego odnośnie spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie środkami spożywczymi.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73. Informacji udzielają inspektorzy Sekcji Uzgodnień i Zezwoleń tel. 59 848-37-31.

Opłaty
Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie uchwałą Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska oraz uchwałą Nr LII/709/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska.

Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Zezwolenie następuje przez wydanie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Miejskiej. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

załączniki
pobierzwniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na prawach wyłączności pod ogródek konsumpcyjny
pobierz (102kb)
pobierzwniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na prawach wyłączności pod zieleniec, ogródek, itp..
pobierz (101kb)
pobierzwniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego dla istniejącego obiektu budowlanego np. schody, kiosk itp.
pobierz (101kb)
pobierzwniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności - pozostałe
pobierz (102kb)
pobierzKluazula informacyjna RODO
pobierz (128kb)