Podpisanie umowy
Podpisanie umowyPodpisanie umowy

Podpisanie umowy

inwestycja "Węzeł transportowy..."

W wtorek, 12 września odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu: “Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1 Transport miejski, Poddziałania 9.1.2 Transport miejski współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uroczystego podpisania dokonali Marszałek Województwo Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 44 983 996,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 33 738 760,98 zł. Okres realizacji proejktu to lata 2018-2022.

Ogólny opis inwestycji:

W ramach inwestycji planowana jest budowa ogólnodostępnego dworca autobusowego powiązanego tunelem z dworcem kolejowym oraz bezpłatnymi parkingami „Park&Ride”, „Bike&Ride”, „Kiss&Ride”. 
W tym celu planuje się:
•    budowę układu drogowego umożliwiającego wpięcie węzła w system dróg wyższego rzędu, w tym ul. Sobieskiego, budowę oświetlonych chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych; 
•    zakup 5 szt. taboru komunikacji miejskiej;
•    budowę budynków obsługi węzła wraz z niezbędnym wyposażeniem;
•    wprowadzenie systemu biletu elektronicznego (karty miejskiej);
•    rozwinięcie sytemu dynamicznej informacji pasażerskiej;
•    wprowadzenie elementów priorytetów dla transportu zbiorowego;
•    kampanię informacyjno-edukacyjną promującą transport zbiorowy.

Cele i efekty:

  • poprawa dostępności, sprawności, atrakcyjności i ekoefektywności systemu transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym
  • przeciwdziałanie powstawaniu obszarów komunikacyjnego wykluczenia
  • zwiększenie konkurencyjności transportu zbiorowego względem transportu indywidualnego (wzrost liczby pasażerów transportu zbiorowego)
  • wzmocnienie pozycji transportu zbiorowego (mobilność zrównoważona) oraz ograniczenie emisji generowanej przez transport (mobilność niskoemisyjna)
  • zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców
  • poprawa atrakcyjności, komfortu i bezpieczeństwa świadczonych usług oraz infrastruktury transportu zbiorowego, w tym dla osób niepełnosprawnych
  • rozwój terenów przyległych do węzła - rewitalizacja gospodarcza i społeczna obszaru
  • poprawa jakości przestrzeni publicznej i wizerunku miasta

Celem przedsięwzięcia jest rozwinięty i efektywnie funkcjonujący zintegrowany publiczny transport zbiorowy w skali powiatowej i regionalnej. 

Wskaźniki:
•    liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 1 szt.,
•    liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej - 5 szt.
•    liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych - 1 szt.
•    liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź - 1 szt.
 
Wskaźniki rezultatu:
•    liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających z infrastruktury/taboru objętych wsparciem - 14 500 000