Posiedzenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

z dnia 30.07.2015r.

Słupsk, dnia 30.07.2015 r.

Notatka służbowa z posiedzenia Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Mieście Słupsku z dnia 30.07.2015 r.

 

W dniu 30.07.2015 r. Zespół w składzie:

 1. Marek Biernacki - Przewodniczący Zespołu,

 2. Robert Linkiewicz - Sekretarz Zespołu,

 3. Jarosław Borecki - Członek Zespołu ,

 4. Zbigniew Wiczkowski - Członek Zespołu,

 5. Teodor Krawczyk - Członek Zespołu,

 6. Marek Komodołowicz - Członek Zespołu,

 7. Marcin Grzybiński - Członek Zespołu,

 8. Iwona Jakiel - Członek Zespołu,

 9. Daniel Mickiewicz - Członek Zespołu,

 10. Jan Kozłowski - Członek Zespołu,

 11. Marcin Palacz - w zastępstwie za Magdalenę Niawiadoma,

 12. Bogusław Dobkowski - przedstawiciel Rady Miejskiej w Słupsku,

 13. Jerzy Janiak - Kierownik Referatu Bezpieczeństwa UM,

   

rozpatrzył następujące wnioski dotyczące organizacji ruchu drogowego w mieście Słupsku:

 

 1. Dopuszczenie parkowania na chodniku ul. Dominikańskiej - wniosek mieszkańca.

   Zespół zaopiniował wniosek pozytywnie. Należy wyznaczyć po obu stronach ulicy Dominikańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołajską do ul. Jagiełły parking dla samochodów osobowych o dopuszczalnej masie do 2,5 ton.

 

 1. Dodatkowe Przejście przez ul. Braci Gierymskich - wniosek mieszkańca.

   Wniosek zostanie rozpatrzony po oddaniu do użytku infrastruktury realizowanej w ramach inwestycji pn. „Nowy przebieg Drogi Krajowej nr 21 w Słupsku”. Wówczas należy poddać analizie rozkład natężenia ruchu oraz wskazać najwłaściwsze i docelowe rozwiązanie.

 

 1. Dopuszczenie parkowania na ul. Leszczynowej - wniosek Straży Miejskiej w Słupsku.

   Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc parkingowych przed szpitalem przy ul. Hubalczyków postanowiono ustawić znak zakaz parkowania z tabliczką „nie dotyczy pobocza” przy ul. Leszczynowej (będącej w bezpośredniej bliskości ze szpitalem).

 

 1. Dopuszczenie parkowania przy ul. Daszyńskiego - wniosek mieszkańca.

   Radny Bogusław Dobkowski zaproponował wizję lokalną w omawianym terenie (przy dodatkowym udziale Pana Daniela Mickiewicza, przedstawiciela Straży Miejskiej oraz Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) w dniu 5.08.2015 r. o godz 12:00. Podczas wizji zostaną ustalone dalsze działania dotyczące przedmiotowego problemu.

    

 2. Wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych przy ul. Dwernickiego - wniosek mieszkańca.

   Wniosek zaopiniowany pozytywnie przez Zespół. Obecnie ulice poprzeczne tworzące skrzyżowania z ul. Dwernickiego mają charakter skrzyżowań równorzędnych, jednakże konieczne jest ustawienie dodatkowej tablicy informacyjnej przy wjeździe od ul. Kozietulskiego w ul. Dwernickiego o obszarze skrzyżowań równorzędnych.

    

 3. Dopuszczenie parkowania przy ul. Tyszki - wniosek mieszkańca.

   Ustalenia jak w pkt 4.

    

 4. Zmiana układu komunikacyjnego w rejonie ul. Romera - wniosek radnego.

   Ustalono, że przy obecnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz prawie własności niektórych działek, niemożliwe jest połączenie ul. Romera z ul. Szczecińską na wprost wjazdu do CH Jantar. Pan Bogusław Dobkowski ustali termin spotkania w przedmiotowej sprawie z radą spółdzielni mieszkaniowej „Kolejarz” w celu rozpatrzenia możliwości poprawy układu komunikacyjnego w przedmiotowym obszarze. W spotkaniu udział weźmie także przedstawiciel Wydziału Urbanistyki i Architektury UM oraz Pan Daniel Mickiewicz.

 5. Wprowadzenie zakazu skrętu w lewo na odcinku ul. Westerplatte (od. ul. Kniaziewicza do ul. Kozietulskiego)- wniosek radnego.

   Wniosek oddalony większością głosów. W opinii członków Zespołu w przedmiotowym miejscu nie ma zwiększonego ryzyka występowania wypadków/ kolizji. Pan Marek Komodołowicz poinformował, iż statystyki zdarzeń drogowych nie wskazują aby przedmiotowe miejsce było problematyczne.

    

 6. Ograniczenie prędkości na ul. Zauchy - wniosek mieszkańca.

   Wniosek uznano za niezasadny, jednakże postanowiono powrócić do tematu po oddaniu do użytku infrastruktury realizowanej w ramach zadania „Nowy przebieg Drogi Krajowej nr 21 w Słupsku”. Wówczas rozkład potoków pojazdów powinien ulec znacznej zmianie.

 7. Montaż luster drogowych na ul. Norwida - wniosek mieszkańców.

   Sytuacje na ul. Norwida postanowiono przeanalizować po oddaniu do użytku infrastruktury realizowanej w ramach zadania „Nowy przebieg Drogi Krajowej nr 21 w Słupsku”, która ma duży wpływ na ilość pojazdów przejeżdżających przez ul. Norwida.

    

 8. Dopuszczenie parkowania na ul. Trusiewicza - wniosek mieszkańców.

   Ustalenia jak w pkt 4.

    

 9. Przywrócenie spowalniacza na ul. Sucharskiego.

   W opinii Zespołu wniosek jest niezasadny.

    

 10. Montaż progu zwalniającego na ul. Wandy w Słupsku (przy przedszkolu) - wniosek mieszkańca.

   Biorąc pod uwagę układ komunikacyjny, ilość parkujących samochodów i prędkości jakie są rozwijane na przedmiotowej ulicy przez kierowców - wniosek oddalono. Niemniej jednak poproszono Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Słupsku o kontrole w przedmiotowym miejscu.

    

 11. Utworzenie miejsca parkingowego przed piekarnią przy ul. Jaracza 12 - wniosek mieszkańca.

   Zespół zaopiniował dopuszczenia parkowania w przedmiotowym miejscu, jednakże na zasadach ogólnych. Jednocześnie podczas rozpatrywania zmian w sposobie funkcjonowania strefy płatnego parkowania (obszar, ceny, model) będzie rozpatrzona możliwość włączenia ul. Jaracza w SPP.

    

 12. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Mieszka I - wniosek mieszkańca.

   Po analizie otoczenia komunikacyjnego ul. Mieszka I i powiązań komunikacyjnych Zespół zaopiniował wniosek negatywnie.

 13. Wolne wnioski członków zespołu BRD

Pan Marek Biernacki:

- poinformował o spotkaniu z mieszkańcami ul. Klonowej oraz o ustaleniach dotyczących wprowadzenia szykan na przedmiotowej ulicy. Zespół zaakceptował podejmowane działania.

- zwrócił się z prośbą do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku o niezwłoczne napisanie pisma do PKP w sprawie wiaduktu na ul. Poniatowskiego i konieczności zamontowania ograniczników, które uniemożliwią wjeżdżanie zbyt wysokich pojazdów pod wiadukt.

Pan Jarosław Borecki:

- poinformował o problemie z pojazdami parkującymi wzdłuż ul. Banacha (od Braille'a w stronę ul. Marka Grechuty. Postanowiono dopuścić parkowanie pojazdów po jednej stronie drogi poza obszarem płyt wytyczających jej cześć jezdną w sposób, który umożliwi zachowanie przejezdności.

 

Zgodnie z § 4 ust. 1 i § 7 ust 2. pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) niniejsza notatka podlega zaopiniowaniu przez Komendanta Komendy Miejskiej w Słupsku i zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Słupska.