Posiedzenia Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

z dnia 23.04.2015 r.

 Słupsk, dnia 04.05.2015 r.

 Notatka służbowa z posiedzenia Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
w Mieście Słupsku z dnia 23.04.2015 r.
 
W dniu 23.04.2015 r. Zespół w składzie:
 1. Marek Biernacki - Przewodniczący Zespołu,
 2. Robert Linkiewicz - Sekretarz Zespołu,
 3. Jarosław Borecki - Członek Zespołu ,
 4. Zbigniew Wiczkowski - Członek Zespołu,
 5. Teodor Krawczyk - Członek Zespołu,
 6. Marek Komodołowicz - Członek Zespołu,
 7. Marcin Grzybiński - Członek Zespołu,
 8. Iwona Jakiel - Członek Zespołu,
 9. Daniel Mickiewicz - Członek Zespołu,
 10. Piotr Kawałek - Członek Zespołu,
 11. Jan Kozłowski - Członek Zespołu,
 12. Robert Czyż - Członek Zespołu.

rozpatrzył następujące wnioski dotyczące organizacji ruchu drogowego w mieście Słupsku:

1. Zmiana organizacji ruchu na ul. Klonowej - wniosek mieszkańca.
 
W związku z nadmierną prędkością pojazdów poruszających się ulicą Klonową w Słupsku rozważano wprowadzenie zmian w zakresie organizacji ruchu, które wymusiłyby rzeczywiste uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa.
Po analizie problemu Zespół zaproponował przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców ul. Klonowej i najbliższych okolic, w której mieszkańcy wypowiedzą się na temat możliwości:
 1. zamknięcia połączenia ulicy Klonowej przy wylocie z ulicą Gdańską, 
 2. zamknięcia połączenia ulicy Klonowej przy wylocie w ulicę Hołdu Pruskiego,
 3. wprowadzenia szykan,
 4. wprowadzenia ruchu jednokierunkowego,
Przedstawione warianty mają zapewnić większe bezpieczeństwo poprzez wyeliminowanie ruchu pojazdów przejeżdżających przez przedmiotowy obszar. Przejazd pomiędzy ulica Gdańska a Hołdu Pruskiego będzie możliwy poprzez ulicę Lawendową.  
Zespół zarekomendował wycinkę dwóch drzew rosnących przy skrzyżowaniu ulicy Hołdu Pruskiego - Lawendowa - Klonowa. Drzewa  znajdują się tuż przy drodze zawężając jej skrajnię.
 
2. Zamontowanie progu spowalniającego na ul. Banacha pomiędzy ul. Braille'a i drogą gruntową (pomiędzy ogrodami działkowymi) - wniosek mieszkańca.
 
W związku z trwającymi pracami w ramach zadania „Nowy przebieg Drogi Krajowej nr 21 w Słupsku” Zespół po analizie problemu zdecydował powrócić do tematu po oddaniu do użytku infrastruktury powstającej w ramach powyższego zadania.
 
3. Zmiana organizacji ruchu na ul. Sułkowskiego poprzez wprowadzenie ograniczenia do 3,5 tony oraz ograniczenia prędkości - wniosek mieszkańca.
 
Po zapoznaniu się z propozycjami działań podnoszącymi bezpieczeństwo na przedmiotowym odcinku ulicy Zespół wnioskuje o relokację znaku z ograniczeniem prędkości do 30 km/h oraz znaku ograniczającego tonaż pojazdów do 3,5 t na skrzyżowanie ulic Sułkowskiego i Arciszewskiego.
 
4. Montaż barierek ochronnych przy drodze rowerowej na ul. 3 Maja przy granicy Słupsk - Bierkowo (przy głębokim rowie odwadniającym) - wniosek mieszkańca.
 
Po zapoznaniu się z problemem dotyczącym realnych zagrożeń dla rowerzystów poruszających się po drodze rowerowej, przy której znajduje się głęboki rów odwadniający Zespół pozytywnie zaopiniował konieczność zamontowania w tym miejscu barierek ochronnych. Powyższa decyzja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, zwłaszcza poruszających się po zmroku.

 

5. Montaż słupków uniemożliwiających wjazd samochodów na chodnik przy CH Manhattan (od strony ul. Tuwima) - wniosek mieszkańca.
Zespół zapoznał się z problemem jaki występuje przed CH Manhattan od strony ul. Tuwima. Po  analizie zawnioskowano o dostawienie znaku zakazu parkowania w obrębie całego chodnika od strony ul. Tuwima. Powyższe ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób poruszających się w tym rejonie i umiejscowionego nieopodal przejścia dla pieszych.
 
6. Zmiana organizacji ruchu na ul. Wojska Polskiego poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.
 
Zespół zapoznał się z propozycją wniosku. Przeanalizowane zostały różne rozwiązania dotyczące poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy. Ze względu na planowane inwestycje, w ramach  których powstanie Węzeł Transportowy wraz z przejściem podziemnym Zespół postanowił powrócić do tematu po zrealizowaniu powyższych inwestycji przez Miasto Słupsk.
 
7. Likwidacja miejsca do parkowania dla niepełnosprawnych przy ul. Kulczyńskiego (zawężającego chodnik) - wniosek Straży Miejskiej.
 
Po zapoznaniu się z tematem, Zespół wnioskuje o przekształcenie 35 metrowego odcinka  chodnika na fragmencie ul. Kulczyńskiego na parking. (Dot. chodnika na wprost wejścia do bloku Kulczyńskiego 3 gdzie obecnie jest wyznaczona jedna koperta do parkowania dla osób niepełnosprawnych).
 
8. Zamontowanie progu zwalniającego na ul. Kulczyńskiego - wniosek radnego.
 
Zespół zaopiniował wniosek negatywnie. Policja oraz Straż Miejska nie zaobserwowała, aby na przedmiotowej ulicy kierowcy rozwijali nadmierne prędkości.
 
9. Zmiana organizacji ruchu przy ul. Westerplatte (na wysokości ul. Kijowskiego) w sposób ograniczający hałas wytwarzany przez poruszające się pojazdy - wniosek mieszkańca.
 
Zespół po zapoznaniu się ze sprawą postanowił powrócić do tematu podczas projektowania ciągu pieszo - rowerowego z jednoczesnym uwzględnieniem rozwiązań ograniczających hałas drogowy.
 
10. Wprowadzenie ruchu tylko dla mieszkańców i służb komunalnych ulicy Jana Kazimierza na odcinku od ul. Frycza - Modrzewskiego do Alei 3 Maja - wniosek mieszkańca.
 
Zespół zaopiniował wniosek negatywnie, ze względu na mały ruch pojazdów na przedmiotowym odcinku drogi.
 
11. Montaż progów spowalniających na ul. Słonecznej (na odcinku od ul. Szymanowskiego do zlikwidowanego przejazdu kolejowego) - wniosek mieszkańca.
 
Zespół zaopiniował wniosek negatywnie w związku z niedużym ruchem pojazdów jaki odbywa się na przedmiotowej ulicy. Ponadto w przypadku montażu progów spowalniających wstrząsy powodowane przez najeżdżające / zjeżdżające pojazdy wpłyną negatywnie na stan drogi  i przydrożnych budynków.
 
12. Montaż bramownic ograniczających skrajnię pionową wiaduktu przy ul. Grunwaldzkiej - Poniatowskiego - wniosek radnego.
 
Po zapoznaniu się z problemem Zespół zaopiniował wniosek pozytywnie. Sprawa została przekazana do Zarządu Infrastruktury Miejskiej w celu uzgodnienia z PKP doczepienie tymczasowej konstrukcji do wiaduktu na ul. Poniatowskiego, która sprawi, że kierowca zbyt wysokiego pojazdu zahaczając o doczepioną konstrukcję będzie wiedział, że nie zmieści się pod wiaduktem.
 
13. Likwidacja zatoki autobusowej na ul. Tuwima (przed domem handlowym „Świt”) - wniosek ZIM w Słupsku.
 
Zespół zapoznał się z wnioskiem. Po przeanalizowaniu różnych wariantów  i przedstawieniu propozycji dot. likwidacji peronu autobusowego i przesunięcia go bezpośrednio  do krawędzi ulicy oraz przesunięcia wiaty przystankowej (która obecnie stoi na prywatnej działce) bliżej jezdni, Zespół postanowił powrócić do tematu po uzyskaniu projektu obrazującego przedmiotowe rozwiązanie.
 
14. Organizacja ruch na rondach budowanych w ramach zadania „Nowy przebieg DK 21 w Słupsku”.
 
Zespół zapoznał się z wnioskiem. Postanowiono aby organizacja ruchu na rondach była stworzona wg. analogii tak jak przy rondach dotychczas funkcjonujących w mieście.
 
15. Omówienie inwestycji „Połączenie DK 21 z DW 210” (Ring IV etap) - wniosek Prezydenta.
 
W wyniku dyskusji nad przebiegiem przedmiotowej drogi zwrócono uwagę na sposób połączenia nowo - projektowanej drogi z ul. Bohaterów Westerplatte, które uznano za bardzo niebezpieczne w związku z połączeniem kilku dróg równoległych w małym obrębie przestrzennym  (w obrębie węzła drogi S6).
Pan Marek Biernacki poinformował, że odbywają się rozmowy przy udziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Gminy Słupsk i Miasta Słupsk w sprawie możliwości wykonania wspólnego i spójnego połączenia wszystkich dróg dochodzących do omawianego węzła.
 
16. Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu Szczecińska - Małcużyńskiego - Kossaka.
 
Po przeanalizowaniu układu skrzyżowań, Zespół poparł wniosek o zamontowanie zegarów odmierzających czas do zmiany świateł na przedmiotowym skrzyżowaniu. Na podejmowanie wszelkich dodatkowych działań w zakresie zmian w organizacji ruch lub przebudowy przedmiotowego skrzyżowania postanowiono poczekać do 2016 roku, kiedy zostaną zakończone inwestycje drogowe mogące mieć znaczny wpływ na rozkład potoków pojazdów na terenie Słupska.
 
17. Zmiana organizacji komunikacji zbiorowej w rejonie ulic Jana Pawła - Jagiełły - Jaracza - wniosek ZIM w Słupsku.
 
Pan Marcin Grzybiński przedstawił jak wygląda obecnie sytuacja w zakresie układu linii komunikacji zbiorowej w przedmiotowym rejonie miasta. Poprosił Zespół o zastanowienie się nad docelową lokalizacją dwóch przystanków autobusowych  w rejonie ulicy Lutosławskiego (na wysokości ul. Moniuszki i ul. Słowackiego). Temat zostanie ponownie poddany pod obrady Zespołu w przyszłości.
 
18. Zmiana organizacji ruchu na ul. Starzyńskiego. 
 
W związku z chaosem komunikacyjnym panującym na ul. Starzyńskiego zespól dyskutował nad możliwością wprowadzenia całkowitego zakazu parkowania i stworzeniem strefy zamieszkania na przedmiotowej ulicy.
W związku z niewłaściwym wykorzystywaniem przez właścicieli lokali ul. Starzyńskiego identyfikatorów zezwalających na parkowanie w tym rejonie, postanowiono wysłać pisma do właścicieli lokali o przestrzeganie zasad parkowanie na ul. Starzyńskiego.
 
Dodatkowe ustalenia:
Postanowiono, że Zespół będzie się spotykał raz na kwartał. W przypadku spraw  wymagających pilnej interwencji, możliwe jest częstsze zwoływanie posiedzeń Zespołu.
 
Zgodnie z § 4 ust. 1 i § 7 ust 2. pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) niniejsza notatka podlega zaopiniowaniu przez Komendanta Komendy Miejskiej w Słupsku i zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Słupska.