Decyzja lokalizacyjna na zjazd z drogi publicznej

Wydanie decyzji lokalizacyjnej zjazdu z drogi publicznej na działkę

 Wymagane dokumenty

Do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji należy załączyć:

- Dwa egzemplarze kopii mapy z koncepcją zagospodarowania terenu oraz proponowaną lokalizacji zjazdu,
- Potwierdzenie posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości objętej inwestycją (kopia wypisu z ewidencji gruntów lub aktu notarialnego),
- W przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa (wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbową),
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 73. Informacji udziela inspektor Działu Zezwoleń i Uzgodnień, tel. 59 848-37-31.

Opłaty
Za wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd pobiera się opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 1635 ze zm.). Opłata wynosi:

- Za wydanie zezwolenia - 82zł
- Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego odpis - 17zł

 Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku  http://bip.um.slupsk.pl/dokumenty/569.html

Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie i załatwienie wniosku następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

Wniosek
Wniosek należy złożyć w formie podania.

załączniki
pobierzKlauzula informacyjna
pobierz (128kb)
pobierzZIM-ZU.A2
pobierz (101kb)